Cheese variety

Կովկասյան

100գր մթերքի սննդային արժեքը՝

CHEESE VARIETY

  • Lori cheese

  • Suluguni thread cheese

  • Kovkasyan

  • Chanakh cheese

  • Khashkaval

  • Smoked suluguni cheese hunting

  • Smoked suluguni cheese sliced

  • Smoked suluguni cheese sticks

  • Suluguni "Bulki"

  • Khinkali cheese